Спортско туристички центар Димитровград

О нама

Јавно предузеће “Спортско туристички центар Димитровград” основано је Одлуком Скупштине општине Димитровград на седници одржаној, 10.12.2012. године.

Послове које Јавно предузеће обавља су :

 • Подстицање и остваривање услова за унапређење спорта за све, односно бављање грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом,
 • одрзавање и опремање спортских објеката и набавка спортске опреме и реквизита,
 • организација спортских такмичења и приредби,
 • спортски развој талентованих спортиста и унапређење стручног рада са њима,
 • предшколски и школски спорт,
 • делатност организација у области спорта чији је оснивач јединица локалне самоуправе,
 •  активности спортских организација, удрузења, спортских друштва,
 • рационално и наменско коришћење спортске хале и спортских терена кроз одобравање њихових коришћења за спортске активности и доделу термина за тренирање учесницима у систему спорта и обављања спортских активности под условом да су уређени, обелезени, опремљени и одрзавани у стању које омогућава одговарајући ниво обављања спортских активности и осигурања безбедности коришћења,
 • организација спортских манифестација и такмичења
 • промоција туризма општине Димитровград,
 • координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма,
 • обезбеђивање информативно – пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе , а у сарадњи са надлезним органима обезбеђивање туристичке сигнализације,
 • прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма,
 • организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, културних и других скупова и манифестација,
 • организовање туристичко – информативних центара ( за прихват туриста, прузање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде и др.)
 • посредовање у прузању услуга у домаћој радиности,
 • подстицање реализације програма изградње туристичке  инфраструктуре и уређење простора,
 • обављање и других послова који су у надлезности и који  се уобичајено врше за уписане делатности.

ЈП “Спортско туристички центар” тренутно располазе објектима :

 • спортска хала,
 • терен за одбојку на песку,
 • терени за мале спортове (рукометни и кошаркашки), пресвучени рециклираном гумом,
 • 2 тениска терена,
 • комплекс базена,
 • трим полигон и дечије игралиште,
 • планинарски дом у селу Поганову и Сенокосу,
 • мини пич фудбалски терен (терен са вештачком травом),

ЉУДСКИ РЕСУРСИ


ДИРЕКТОР: Васил Андрејев, професор спорта и физичког васпитања

СЛУЖБА ОПШТИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА: Мирољуб Ђорђевић, дипл. правник, Сарадник за правне и кадровске послове 

СЛУЖБА ЗА СПОРТ

СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА СПОРТ: Александар Андрејевић, професор спорта и физичког васпитања

СЛУЖБА ЗА ТУРИЗАМ

AНАЛИТИЧАР ЗА РАЗВОЈ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТУРИСТИЧКОГ ПРОИЗВОДА: Марија Ставров Нацков, дипл. географ- туризмолог
АНАЛИТИЧАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ: Дејан Цветков, дипл. географ- туризмолог