Садржај на сајту тренутно није комплетан, хвала на разумевању.
#udimitrovgradu.rs

Туристичка организација Цариброд

Туристичка организација „Цариброд“ Димитровград ( у даљем тексту: Установа) је јавна служба чији је примарни циљ унапређење и допринос успешнијем пословању економије, за обављање послова у функцији развоја и промоције туризма од интереса за општину Димитровград и очување и заштита туристичких вредности и усмеравање и подстицање развоја туризма на територији општине Димитровград.

Туристичка организација „Цариброд Димитровград:

- координише сарадњу између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма;

 - доноси програм и план промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;

-  обезбеђује информативно-пропагандне материјале којима се промовишу туристичке вредности општине Димитровград;

- прикупља и објављује информације о целокупној туристичкој понуди на територији општине Димитровград;

-  организује и учествује у организацији туристичких, научних, стручних, спортских,културних и других скупова и манифестација;

- организује туристичко-информативне центре на територији општине Димитровград и врши друге активности у складу са законом.

У складу са циљевима Установа обавља следеће послове:

 • промоције и развој туризма општине Димитровград;
 • координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредно и посредно делују на унапређењу развоја и промоцији туризма и на програмима едукације и усавршавања вештина запослених у туризму;
 • доношење годишњег програма рада и плана промотивних активности у складу са Стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а;
 • обезбеђивање и унапређивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности општине Димитровград (штампане публикације, аудио и видео промотивни материјал, он лине средства промоције - интернет презентација, друштвене мреже и пратеће дигиталне активности, сувенири, итд.);
 • прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма;
 • организовање и учешће у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација;
 • организовање туристичко-информативних центара (за прихват туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.);
 • управљача туристичког простора;
 • посредовање у пружању услуга у домаћој радиности и сеоском туристичком домаћинству;
 • подстицање реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора;
 • израде, учешћа у изради, као и реализације домаћих и међународних пројеката из области туризма;
 • припреме и прикупљања података, састављање упитника, анализа и других информација;
 • припреме оперативног програма развоја туризма у Димитровграду (туристичка понуда Димитровграда, излетнички туризам, конгресна понуда, хотели, ресторани, туристичка пропаганда, сувенири, излетишта и др.);
 • учествује у утврђивању програма туристичке сигнализације на територији општине Димитровград;
 • усмерава и координира иницијативе и активности привредних субјеката и других организација на формирању и пласману туристичких производа;
 • сарађује са Туристичком организацијом Србије;
 • прикупља све врсте туристичких информација ради обавештавања јавности као и састављања и објављивања туристичког календара;
 • усмерава и координира активности носилаца туристичке понуде на обогаћивању и подизању нивоа квалитета туристичких и комплементарних садржаја и стварању атрактивног туристичког амбијента у туристичким местима на територији општине Димитровград;
 • припрема програма развоја туризма и одговарајућа планска акта у складу са прописима, планирању и уређењу простора за туристичка места на територији општине Димитровград;
 • подстиче унапређење општих услова за прихватање и боравак туриста у Димитровграда;
 • организује активности у циљу побољшања квалитета услуга у туризму, развијања туристичке савести, туристичке културе и заштите и унапређења животне средине;
 • промоције и развоја спортско-рекреативног туризма на територији општине Димитровград;
 • подстицање изградње, одржавање, обнављање и унапређивање и опремање спортско-туристичких објеката, у функцији промоције и развоја спортско-рекреативног туризма на територији општине Димитровград;
 • управљање и рационално коришћење спортско-рекреативних објеката, пренетим овом одлуком Установи на коришћење, што подразумева њихово одржавање, обнављање и унапређење, а све у циљу развијања успешног пословања у пружању услуга највиших стандарда у области спортско-рекреативног туризма;
 • у вези са обављањем привредне делатности, као и друге активности у складу са законом, оснивачким актом и статутом Установе.